Hoppa till innehåll
Media

Dataskyddsavtalet mellan EU och USA framskrider

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2016 13.34
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag överlämnat till riksdagen ett förslag som gäller undertecknandet av dataskyddsavtalet mellan EU och USA. Avtalet gäller skyddet för personuppgifter inom brottsbekämpningsområdet, det vill säga överföring och behandling av personuppgifter i syfte att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra brott.

Syftet med avtalet är att garantera ramar för ett tillräckligt personuppgiftsskydd så att man vid förhandlingar om nya avtal om överföring av personuppgifter mellan EU och USA inte längre behöver separat förhandla om de uppgiftsskyddsgarantier som ingår i dataskyddsavtalet.

Avtalet i sig utgör inte en rättslig grund för överföring av personuppgifter utan den rättsliga grunden för överföringar ska alltid finnas antingen i unionsrätten, en medlemsstats nationella lagstiftning eller en internationell överenskommelse. Till exempel när det gäller överföring av personuppgifter från Finland till USA inom brottsbekämpningsområdet finns den rättsliga grunden i synnerhet i överenskommelsen mellan Finland och USA om att förebygga och bekämpa brottslighet.

Statsrådet understöder godkännandet av avtalet. Med dataskyddsramavtalet mellan EU och USA följer, för allra första gången, en harmoniserad och heltäckande uppsättning dataskyddsåtgärder som ska gälla alla utbyten av uppgifter mellan de berörda myndigheterna i polisiärt och straffrättsligt samarbete. Avtalet kommer att avsevärt förbättra den nuvarande situationen, som utmärks av den fragmenterade, icke-harmoniserade och ofta svaga dataskyddsregleringen som finns i ett flertal olika avtals- och förfarandebestämmelser på många olika nivåer. Avtalet ger också, för allra första gången, EU-medborgare rätt till rättslig prövning i USA.

Det slutliga beslutet om avtalet kan fattas först då rådet har fått Europaparlamentets godkännande av avtalet.

Ytterligare upplysningar:
Konsultativ tjänsteman Leena Rantalankila, tfn 02951 50152

Tillbaka till toppen