Hoppa till innehåll
Media

Proposition om ändring av grundlagen överlämnas till riksdagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2010 11.00
Pressmeddelande -

Regeringen beslöt om innehållet i propositionen om ändring av grundlagen idag. Propositionen avses bli överlämnad till riksdagen vid presidentföredragningen fredagen den 14 maj. Propositionen motsvarar det förslag som kommittén för översyn av grundlagen, den s.k. Taxells kommitté, lade fram i februari.

Om riksdagen godkänner propositionen, ska den lämnas vilande över nyval, varefter propositionen för att bli godkänd måste få två tredjedelar av rösterna av den riksdag som väljs vid valet nästa vår. Om processen resulterar i att grundlagen ändras, ska ändringarna träda i kraft vid ingången av mars 2012.

Enligt regeringen är syftet med propositionen att fortsätta den linje som har omfattats tidigare och som innebär att stärka statsförfattningens parlamentariska drag. Detta har samband med en strävan mot att betona riksdagens ställning som högsta statsorgan och mot att stärka det inför riksdagen ansvariga statsrådets ställning. Genom propositionen eftersträvas att stöda statsrådets ställning i förhållande till republikens president på ett sådant sätt att presidenten dock bevarar sin ställning som ett betydande statsorgan.

Målsättningen är också att förtydliga makt- och ansvarsförhållandena mellan de högsta statsorganen och på detta sätt eliminera oklarheter som har samband med tolkningen av grundlagen. Detta hänför sig särskilt till fördelningen av befogenheterna mellan republikens president och statsrådet samt till Finlands representation i Europeiska unionen.

Därtill syftar reformen till att utveckla medborgarnas möjligheter för direkt deltagande och samtidigt stärka den representativa demokratin.

De centrala ändringarna

I grundlagen ska intas en ny bestämmelse gällande statsministerns uppgifter enligt vilken statsministern företräder Finland vid Europeiska rådets möten och i annan verksamhet inom Europeiska unionen som kräver att den högsta statsledningen är företrädd. I grundlagen ska också intas en särskild bestämmelse om Finlands medlemskap i EU. I grundlagen ska också nämnas att varje finsk medborgare och varje i Finland bosatt medborgare i Europeiska unionen har rätt att rösta vid val till Europaparlamentet.

Behörigheten att överlämna regeringens propositioner till riksdagen ska överföras till statsrådet. Statstrådet ska också besluta om komplettering och återtagande av propositioner samt om lämnande av regeringens berättelser till riksdagen. Presidentens nuvarande roll som den som överlämnar regeringens propositioner är närmast formell, eftersom presidenten inte kan hindra överlämnandet av en proposition till riksdagen i den form som statsrådet har föreslagit. Presidenten ska även i framtiden stadfästa lagarna.

Statsrådets ställning i presidentens beslutsfattande ska stärkas genom att begränsa presidentens prövningsrätt i sådana fall där statsrådets förslag till avgörande motsvarar den ståndpunkt i saken som riksdagen har uttryckt. Enligt propositionen gäller ändringen i praktiken främst internationella ärenden såsom beslut i anslutning till godkännande av internationella fördrag. Det betonas i propositionens motiveringar att fast utgångspunkten är att Finlands deltagande i internationella militära krishanteringsoperationer hör till de internationella ärenden som avses i bestämmelsen, ska beslut om Finlands deltagande dock i praktiken bygga på gemensamt ställningstagande av riksdagen, republikens president och statsrådet enligt tolkningen av krishanteringslagen.

Medborgarnas rätt till inflytande ska kompletteras med ett nytt system för medborgarinitiativ. Minst femtiotusen röstberättigade finska medborgare ska ha rätt att tillställa riksdagen initiativ om att en lag ska stiftas.


Ytterligare upplysningar:

lagstiftningsdirektör Sami Manninen, tfn 09 1606 7690


Uppgifter om beredningsskedena av grundlagsreformen (på finska)

Tuija Brax
Tillbaka till toppen