Hoppa till innehåll
Media

Ny anvisning för hörande vid författningsberedning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2016 13.40
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag godkänt den nya anvisningen för hörande vid författningsberedning. Hörande är en viktig del av beredningen av lagar, förordningar och föreskrifter. Anvisningen är avsedd som hjälpmedel för författningsberedningen vid ministerierna. Målet med hörande är att ge intressentgrupperna och medborgarna möjlighet att ta ställning till författningsförslag som är under beredning.

Vid beredningen ska det strävas efter att höra olika intressentgrupper på ett jämlikt sätt. Intressentgrupperna och medborgarna kan höras på många olika sätt i olika skeden av beredningen och inte enbart genom en traditionell begäran om utlåtande. Tidpunkten för hörandet ska väljas så att de som hörs faktiskt har möjlighet att påverka beredningen.

Metoderna för hörandet ska väljas med tanke på projektets omfattning, mål och de intressentgrupper som man önskar nå. Man kan därmed använda olika metoder beroende på projektets art. När metoderna väljs ska det också ses till att alla har jämlika möjligheter att delta och att de språkliga rättigheterna förverkligas. Hörandet kan genomföras till exempel genom att ordna ett utfrågningsmöte, genom att utnyttja de elektroniska demokratitjänsterna eller på traditionellt sätt genom en begäran om utlåtande.

Enligt anvisningen ska det alltid begäras skriftliga utlåtanden om ett författningsförslag. Enbart av grundad anledning kan det avstås från att begära utlåtanden, och orsaken till detta ska motiveras i regeringspropositionen eller i föredragningspromemorian. Remisstiden ska vara minst sex veckor och i omfattande projekt minst åtta veckor. När utlåtanden begärs ska det ses till att nödvändiga dokument finns lätt tillgängliga för alla.

Den nya anvisningen ersätter statsrådets principbeslut om hörande vid lagberedning från år 2010. Samtidigt publiceras också ett stödmaterial som gäller processerna och metoderna för hörande och som utarbetats för att komplettera anvisningen.

Elektroniska verktyg för hörande

I justitieministeriets webbtjänst demokrati.fi finns flera olika elektroniska verktyg för hörande som kan utnyttjas inom förvaltningen gratis. Tjänsten dinåsikt.fi kan användas för att höra medborgarna till exempel genom att ordna öppna diskussioner om olika ärenden eller genom att genomföra enkäter om enskilda frågor.

Tjänsten utlåtande.fi är avsedd för förvaltningens begäran om utlåtanden. Tjänsten kommer att användas för alla begäran om utlåtanden senast när samtliga ministerier har infört statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem. Tjänsten möjliggör ett från början till slut elektroniskt remissförfarande.

Ytterligare upplysningar:
planerare Outi Slant, tfn 02951 5025 (anvisningen för hörande) och
konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson, tfn 02951 50348 (demokratia.fi),
e-post fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen