Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar som träder i kraft vid ingången av år 2019 inom justitieministeriets förvaltningsområde

Justitieministeriet
20.12.2018 11.07
Pressmeddelande

Flera lagändringar träder i kraft den 1 januari 2019 inom justitieministeriets förvaltningsområde..

Lagstiftningen om för- och efternamn ändras

De nya bestämmelserna om för- och efternamn träder i kraft. Den nya lagen ökar valfriheten i fråga om namn, och de bestämmelser som utgör grunden för det finländska namnskicket luckras upp så att efternamnskombinationer tillåts i högre grad. Pressmeddelande 12.12.2018

Tingsrättsnätverket förnyas

Strukturreformen av tingsrätterna träder i kraft. Efter reformen finns det 20 tingsrätter. Syftet med reformen är att säkerställa tingsrätternas funktionsförmåga även i framtiden. Pressmeddelande 19.11.2018

Lagändringar för att lätta upp rättsprocesserna träder i kraft

Rättegångsförfarandena vid de allmänna domstolarna förenklas. Domstolarnas behandlingstider förkortas bland annat genom att göra bestämmelserna om sammansättningen vid avgörande mer flexibla. Möjligheterna att använda videolänk vid rättegångar ökas för att effektivisera domstolarnas arbete, minska parternas behov att resa och därmed sänka kostnaderna för rättegångsförfarandet. Pressmeddelande 11.12.2018

Ekonomi- och skuldrådgivning ges i fortsättningen på rättshjälpsbyråerna

Ekonomi- och skuldrådgivningens tjänster överförs till rättshjälpsbyråerna. Reformen syftar till att göra verksamheten enhetligare och förbättra ekonomi- och skuldrådgivningens e-tjänster. Pressmeddelande 12.12.2018

Den nya dataskyddslagen träder i kraft

Den nya dataskyddslagen, som gäller behandling av personuppgifter, träder i kraft. Lagen kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning, som började tillämpas i maj 2018. Pressmeddelande 5.12.2018

Lagen om behandling av personuppgifter i brottmål träder i kraft

En separat lag om behandling av personuppgifter i brottmål kommer att träda i kraft. Lagen ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter i brottmål som utförs av polisen, åklagarna, domstolarna, Brottspåföljdsmyndigheten, Tullen, gränsbevakningsmyndigheterna och andra behöriga myndigheter. Pressmeddelande 5.12.2018

Brott mot inreseförbud kan ge fängelse

En ny bestämmelse om brott mot inreseförbud fogas till strafflagen. Hittills har brott mot förbudet i allmänhet lett till bötesstraff för utlänningsförseelse. I fortsättningen ska straffet för brott mot förbudet vara böter eller fängelse i högst ett år. Pressmeddelande 19.12.2018

 Alternativ till häktning införs

Förstärkt reseförbud och häktningsarrest kan användas som alternativ till häktning. Bakom reformen finns bland annat behovet att finna effektivt övervakade alternativ till häktning. Häktade ska också snabbare än för närvarande flyttas från polisens förvaringslokaler till fängelse. Pressmeddelande 20.12.2018

Domstolavgifterna höjs

Rättegångsavgifter och ansökningsavgifter vid domstolarna höjs från och med den första januari 2019. Statsrådets beslutsfattande

Tillbaka till toppen