Lagberedningsprojektet för att bereda förslag till sådana bestämmelser i strafflagen som tydligare kriminaliserar könsstympning av flickor och kvinnor.

OM019:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Kvinnlig könsstympning kriminaliseras ännu tydligare i strafflagen. Även att föra minderåriga flickor utomlands för könsstympning kriminaliseras.

I samband med detta upphävs 21 kap. 4 § i strafflagen (barnadråp) som obehövlig.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM019:00/2021

Ärendenummer VN/7196/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.4.2021 – 30.6.2024

Datum för tillsättande 1.4.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 37/2022
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 24/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Syftet med regeringens proposition är att bereda förslag till sådana bestämmelser i strafflagen som tydligare kriminaliserar könsstympning av flickor och kvinnor.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Mia Spolander, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 332
[email protected]

Mål och resultat

Syftet är att bereda förslag till sådana bestämmelser i strafflagen som tydligare kriminaliserar könsstympning av flickor och kvinnor, med beaktande av riksdagens skrivelse RSk 44/2020 rd som utarbetats på basis av riksdagens lagutskotts betänkande LaUB 6/2020 rd .

Sammandrag

Kvinnlig könsstympning kriminaliseras ännu tydligare i strafflagen. Även att föra minderåriga flickor utomlands för könsstympning kriminaliseras.

I samband med detta upphävs 21 kap. 4 § i strafflagen (barnadråp) som obehövlig.

Utgångspunkter

Ett medborgarinitiativ (MI 1/2019 rd) om att förbjuda könsstympning av flickor och kvinnor överlämnades till riksdagen 2019. Riksdagens lagutskott behandlade medborgarinitiativet och lämnade ett betänkande om det (LaUB 6/2020 rd). I enlighet med lagutskottets förslag till beslut förutsatte riksdagen att statsrådet snarast möjligt vidtar åtgärder för att tydligare kriminalisera könsstympning av flickor och kvinnor i strafflagen och under denna valperiod förelägger riksdagen de lagförslag som behövs (RSk 44/2020 rd).

Mer om ämnet

Förslaget till ändring av strafflagen på remiss

JM Pressmeddelande 18.4.2024 12.28