Självstyrelselagen för Åland - utrednings- och ändringsprojekt –arbetsgrupp (RP med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland)

OM024:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Syftet är att tillsammans med Ålands landskapsregering fortsätta arbetet med en ny Ålands självstyrelselag.

Arbetsgruppen ska bedöma och utreda vissa frågor som hänför sig till reformen av självstyrelselagen för Åland samt utarbeta ett förslag till RP med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM024:00/2023

Ärendenummer VN/3796/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 24.3.2023 – 31.5.2024

Datum för tillsättande 24.3.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 16/2024
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 35/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Syftet med arbetsgruppsbetänkandet om ändring av självstyrelselagen för Åland är att beakta GrUU 18/2021 rd och GrUU 72/2022 rd.

Ansvarig ministerKommun- och regionminister Ikonen

KontaktpersonCorinna Tammenmaa, justitieministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 334
[email protected]

Mål och resultat

Syftet är att tillsammans med Ålands landskapsregering fortsätta arbetet med att utveckla regleringen i självstyrelselagen genom en ny Ålands självstyrelselag. Man sörjer för bedömningen och utredningen av vissa öppna frågor. Målet är att utveckla och modernisera självstyrelsesystemet. Enligt statsminister Orpos regeringsprogram ska Ålands självstyrelse utvecklas och värnas om i gott samarbete och i dialog med landskapet Åland. Arbetet med reformen av Ålands självstyrelse fortsätter. Dessutom görs ett förslag till en regeringens proposition för ändring av den nuvarande självstyrelselagen upp i enlighet med vissa uttalanden av grundlagsutskottet.

Ett betänkande om ändring av nuvarande självstyrelselag blir färdig under år 2024. Ett delbetänkande om revideringen av självstyrelselagen gavs i januari 2024.

Sammandrag

Syftet är att tillsammans med Ålands landskapsregering fortsätta arbetet med en ny Ålands självstyrelselag.

Arbetsgruppen ska bedöma och utreda vissa frågor som hänför sig till reformen av självstyrelselagen för Åland samt utarbeta ett förslag till RP med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland.

Mer om ämnet

Ålandsarbetsgruppens betänkande på remiss

JM Pressmeddelande 29.1.2024 12.43