Utredning om konsumenttvistenämndens utvecklingsbehov

OM128:00/2023 Projekt

Behoven att utveckla konsumenttvistenämndens verksamhet utreds i syfte att förkorta handläggningstiderna och förbättra konsumenternas rättsskydd.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM128:00/2023

Ärendenummer VN/25911/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 23.10.2023 – 28.6.2024

Datum för tillsättande 18.9.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Kontaktperson
Kirta Heine, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 214
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att bedöma konsumenttvistenämndens ställning som en del av tvistlösningshelheten samt hur konsumenttvistenämndens verksamhet kan utvecklas i synnerhet för att förkorta behandlingstiderna. Målet är att förbättra konsumenternas rättsskydd och i fråga om det är det av central betydelse att få sin sak avgjord inom en skälig tid.

Sammandrag

Behoven att utveckla konsumenttvistenämndens verksamhet utreds i syfte att förkorta handläggningstiderna och förbättra konsumenternas rättsskydd.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo ska tillgången till rättstjänster förbättras genom att utreda behoven att utveckla konsumenttvistenämndens verksamhet. Målet är att förkorta handläggningstiderna och förbättra konsumenternas rättsskydd (punkt 10.2. Den finländska rättsstaten och demokratin stärks, underpunkt Tillgången till rättstjänster förbättras)

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet