Osakehuoneiston hallintaanottopäätösten tiedoksiantoon liittyvän asunto-osakeyhtiölain sääntelyn tarkistaminen

OM192:00/2023 Lagstiftningsprojekt

I propositionen föreslås det att lagen om bostadsaktiebolag ändras så att delgivningar som behövs för att fatta och verkställa beslut om besittningstagande av en aktielägenhet ska kunna verkställas också i situationer där bevislig delgivning till utlandet inte är möjlig.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM192:00/2023

Ärendenummer VN/36659/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 21.12.2023 –

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 6 Nyckeln till tillväxt

Alaluku 6.5 Fungerande bostadsmarknader och smidig trafik

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 8 kap. i lagen om bostadsaktiebolag
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 20/2024
  Original uppskatting av föredragningsvecka 22/2024
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 43/2024

I propositionen föreslås det att lagen om bostadsaktiebolag ändras så att tilldelande av varning och delgivning av bolagsstämmans beslut, vilka båda är en förutsättning för beslut om att ta en aktielägenhet i besittning, kan sändas till aktieägaren och hyresgästen på ett lämpligt sätt om det inte är möjligt att delge varningen och beslutet genom rekommenderat brev eller annars bevisligen.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Satu Pentikäinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 282
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med förslaget är att säkerställa att ett bolag som enligt lagen om bostadsaktiebolag beslutar att ta en aktielägenhet i sin besittning de facto har tillgång till tillräckliga medel för att genomföra i lagen förutsatta delgivningar av en varning och av bolagsstämmans beslut till en mottagare som vistas utomlands. Ett ytterligare syfte med förslaget är att säkerställa att det att delgivning till utlandet med de medel som för närvarande står till buds förhindras inte utgör ett hinder för verkställandet av beslutet om besittningstagande.

Utöver de ändringsförslag som gäller delgivningsförfarandena i samband med besittningstagande av en aktielägenhet är syftet med förslaget att säkerställa att den tid som går åt till att delge bolagsstämmans beslut om besittningstagande till utlandet inte leder till att beslutet blir utan verkan.

Sammandrag

I propositionen föreslås det att lagen om bostadsaktiebolag ändras så att delgivningar som behövs för att fatta och verkställa beslut om besittningstagande av en aktielägenhet ska kunna verkställas också i situationer där bevislig delgivning till utlandet inte är möjlig.

Mer om ämnet