Hoppa till innehåll
Media

Ändringar som träder i kraft vid ingången av år 2023 inom justitieministeriets förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.37
Pressmeddelande

Flera lagändringar träder i kraft den 1 januari 2023 inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Kön som grund för straffskärpning i strafflagen

Strafflagen ändras i början av nästa år så att motiv baserat på offrets kön fogas till straffskärpningsgrunderna vid straffmätningen.

Pressmeddelandet 18.2.2021

Reformen av strafflagen stärker den sexuella självbestämmanderätten

Strafflagens bestämmelser om sexualbrott träder i kraft från och med början av nästa år. Syftet med reformen är att stärka vars och ens sexuella självbestämmande och skyddet av den personliga integriteten. Samtidigt kommer den omfattande reformen att harmonisera och förtydliga bestämmelserna om sexualbrott i strafflagen.

Pressmeddelandet 17.2.2022 

Reformen av konsumentskyddslagen skärper reglerna för telefonförsäljning

Konsumentskyddslagen reformeras i början av nästa år. Syftet med reformen är att genomföra Europeiska unionens så kallade Omnibusdirektiv. Samtidigt ska bestämmelserna om hem- och telefonförsäljning skärpas.

Pressmeddelandet 8.7.2022

Moderskapslagen och faderskapslagen slås ihop till en föräldraskapslag

Moderskapslagen och faderskapslagen slås ihop till en föräldraskapslag vid ingången av nästa år. Föräldraskapet registreras fortfarande som faderskap eller moderskap. I fortsättningen kan den andra föräldern registreras snabbare när föräldraskapet har erkänts före barnets födelse.

Pressmeddelandet 25.8.2022  

Skyddet för visselblåsare blir starkare

Genom lagen om skydd för visselblåsare genomförs direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, det så kallade visselblåsardirektivet. Lagen, som träder i kraft i början av 2023, förbjuder repressalier mot visselblåsaren.

Pressmeddelandet 19.9.2022

Utsökningslagstiftningen reformeras

Utsökningslagstiftningen ändras nästa år när gäldenärens skyddade belopp höjs till samma nivå som garantipensionen under ett års tid.

Pressmeddelandet 8.12.2022

Inga ändringar i kommunernas språkliga ställning

Statsrådet utfärdade en förordning om kommunernas språkliga ställning under tioårsperioden 2023-2032. Förordningen ändrar inte den gällande språkliga indelningen.

Pressmeddelandet 29.12.2022

Tillbaka till toppen