Ihmiskaupan vastainen työ

Handlingsplan mot människohandel

OM031:00/2020 Organ

Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joilla tehostetaan ihmiskaupan vastaista työtä. Oikeusministeriö on asettanut ohjausryhmän seuraamaan hallitusohjelman kirjausten toimeenpanoa.

Hallitus on lisäksi sopinut, että laaditaan ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän toimintaohjelman valmistelua varten.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM031:00/2020

Ärendenummer vn/5645/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 2.4.2020 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 2.4.2020

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Metod Ett åtgärdsprogram mot människohandel bereds

Mål och resultat

Ohjausryhmän tehtävänä on
1)seurata ja tarvittaessa ohjata hankkeiden etenemistä;
2)huolehtia tarvittavista virkamieslinjauksista, ml. mahdolliset kustannusvaikutukset ja lainsäädäntömuutokset, hankkeiden valmistelun etenemiseksi;
3)ottaa huomioon Eduskunnan ponnet ja kansainvälisten ihmisoikeuselinten Suomelle antamat suositukset;
4)seurata ja tarvittaessa ohjata ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman ja muiden hankkeiden toimeenpanoa omalla hallinnonalallaan; sekä
5)raportoida työstään oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmälle.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön uudistamista. Ohjausryhmä toimii myös tämän työryhmän ohjausryhmänä.

Työryhmän tehtävänä on
1) valmistella ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman painopistealueet;
2) suunnitella ja toteuttaa työpajoja, jotka tukevat toimintaohjelman valmistelua;
3) ottaa huomioon toimintaohjelman valmistelussa muut käynnissä olevat hankkeet, Eduskunnan ponnet ja kansainvälisten ihmisoikeuselinten Suomelle antamat suositukset;
4) laatia ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma kustannusvaikutuksineen ja sitä koskeva toimeenpanosuunnitelma;
5) seurata ja tukea toimintaohjelman toimeenpanoa sekä raportoida toimeenpanosta ohjausryhmälle;
6) raportoida työstään oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmälle; sekä
7) tehdä muut ohjausryhmän työryhmälle antamat tehtävät.

Sammandrag

Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joilla tehostetaan ihmiskaupan vastaista työtä. Oikeusministeriö on asettanut ohjausryhmän seuraamaan hallitusohjelman kirjausten toimeenpanoa.

Hallitus on lisäksi sopinut, että laaditaan ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän toimintaohjelman valmistelua varten.

Utgångspunkter

Hankkeella toteutetaan hallitusohjelmaa ja valmistellaan hallituksen sopima poikkihallinnollinen toimintaohjelma ihmiskaupan vastaisen työn tehostamiseksi.

Hankkeella myös turvataan ihmiskaupan vastaisten toimien yhteensovittaminen eri hallinnonaloilla.

Mer om ämnet