Hoppa till innehåll
Media

Lagändringar inom justitieministeriets förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 14.52
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste i dag lagändringar inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Räntetaket för konsumentkrediter sjunker och marknadsföringen av krediter begränsas ytterligare

Bestämmelserna om konsumentkrediter skärps i oktober. Räntetaket sänks från nuvarande 20 procent till 15 procent. Räntetaket ska bindas till referensräntan enligt räntelagen. Maximiräntan får ändå inte överstiga 20 procent.

Reformen medför också mer begränsningar i marknadsföringen och en starkare informationssäkerhet. Skyldigheten att kontrollera identiteten skärps i syfte att förhindra missbruk i samband med kredittagning och betalning.

När riksdagen godkände lagändringarna förutsatte den bland annat att ändringens konsekvenser för tillgången till, priserna på och marknadsföringen av krediter följs upp intensivt och att bestämmelserna vid behov skärps ytterligare.

Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2023. Läs mer.

Utredningen av brott blir effektivare

Ändringarna av tvångsmedelslagen och förundersökningslagen gör brottsutredningen effektivare och tryggar de grundläggande fri- och rättigheterna för parterna i straffprocessen bättre än för närvarande. Det görs till exempel ändringar i bestämmelserna om begränsning av kontakter och reseförbud för gripna, anhållna och häktade. När det gäller hemliga tvångsmedel får teleavlyssning användas vid utredning av flera brott än för närvarande. Dessutom utvidgas möjligheten att använda förhörsupptagningar som tagits upp vid förundersökningen som bevis till att gälla människohandelsbrott och vissa sexualbrott.

När riksdagen godkände lagändringarna förutsatte den bland annat en bedömning av eventuella behov av lagändringar i anslutning till övervakningen av begränsningen av kontakterna och en uppföljning av konsekvenserna av ändringarna i användningen av överskottsinformation och hur de riktas till olika typer av brott.

Lagarna träder i kraft den 1 oktober 2023. Läs mer om tvångsmedelslagen och förundersökningslagen.

Det blir möjligt att upphäva tvångsäktenskap

I äktenskapslagen införs en möjlighet att genom upphävande upplösa äktenskap som ingåtts genom tvång. Rättsverkan av ett upphävt äktenskap ska motsvara den rättsverkan som en skilsmässa har, med den skillnaden att makarnas civilstånd återgår till vad det var före tvångsäktenskapet.

Dessutom ändras äktenskapslagen så att ett äktenskap som en person ingått utomlands innan han eller hon fyllt 18 år erkänns endast av särskilda skäl, om den ena av makarna har bott i Finland när äktenskapet ingicks. När riksdagen godkände lagändringarna förutsatte den bland annat en uppföljning av hur ändringarna fungerar och vilka konsekvenser de har.

Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2023. Läs mer.

Företagssaneringen ska bli smidigare och enklare

Lagstiftningen om företagssanering ändras i juni. Reformen gör saneringsförfarandet smidigare och enklare och förebygger missbruk i samband med saneringsförfarandet.

Lagreformen träder i kraft den 1 juni 2023. Läs mer.

Öppenhetsregistret ska öka transparensen i fråga om lobbning

Lagen om öppenhetsregistret förpliktar företag, föreningar och stiftelser att anmäla lobbning som riktas mot riksdagen och ministerierna. När riksdagen godkände lagändringarna förutsatte den en heltäckande utvärdering av hur lagen fungerar och vilka konsekvenser den har och att man utifrån erfarenheterna bedömer om tillämpningsområdet ska utvidgas till att omfatta även påverkan på andra förvaltningsnivåer. Statens revisionsverk är personuppgiftsansvarig och övervakar anmälningsskyldigheten.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2024. Läs mer

Utnyttjande av automatisering blir möjligt i myndigheternas beslutsfattande 

Reformen möjliggör automatiserat beslutsfattande i olika förvaltningsärenden till den del ett ärende inte förutsätter prövning från fall till fall.

Lagarna träder i kraft den 1 maj 2023. Läs mer.

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen