Nationalspråksstrategi

OM048:00/2020 Projekt

Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram kommer en ny nationalspråksstrategi som ska trygga allas rätt att få service på de två nationalspråken och förbättra språkklimatet att utarbetas. Strategin svarar på Institutet för de inhemska språkens oro för nationalspråkens ställning i en föränderlig språkmiljö.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM048:00/2020

Ärendenummer VN/13030/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 14.1.2021 – 31.3.2022

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Metod Nationalspråksstrategin revideras

Kontaktperson
Anna Kiiskinen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 134
[email protected]

Mål och resultat

Nationalspråksstrategin är ett svar på oron över nationalspråkens ställning i en föränderlig språkmiljö. Målet för arbetet är att garantera rättigheten att få service på finska och svenska och att hitta lösningar till hur man bättre skulle kunna tillgodose de språkliga rättigheterna.

Styrgruppen godkände utkastet till nationalspråksstrategi på sitt möte 28.10.2021. Nationalspråksstrategin godkändes som principbeslut i statsrådets allmänna sammanträde 2.12.2021.

Sammandrag

Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram kommer en ny nationalspråksstrategi som ska trygga allas rätt att få service på de två nationalspråken och förbättra språkklimatet att utarbetas. Strategin svarar på Institutet för de inhemska språkens oro för nationalspråkens ställning i en föränderlig språkmiljö.

Utgångspunkter

Institutet för de inhemska språken har uttryckt sin oro för nationalspråkens ställning i en föränderlig språkmiljö. Oron gäller i synnerhet att användningsområdet för nationalspråken blir smalare, att kunskapen av standardspråket försämras, att det finns en tröskel för att bli medlem i den finska språkgemenskapen samt vid undervisning i minoritetsspråk och invandrares egna modersmål. Domänerna för det finska språket har minskat särskilt inom vetenskapen och näringslivet. På svenska förverkligas de språkliga rättigheterna varierande, det finns allt färre miljöer där det är en självklarhet att få tala svenska och svenskan håller på att bli ett försvinnande språk inom förvaltningen. Andra centrala frågor som utreds i projektet är hur tillgången till svenskspråkig arbetskraft ska säkerställas och hur digitaliseringen inverkar på de språkliga rättigheterna.

Nationalspråksstrategin som godkändes 2012 genom ett principbeslut var ett av de regeringsprogramprojekt som bereddes under ledning av statsminister Katainen, och statsrådets första språkstrategi av sitt slag. Strategin var uppdelad i två: ett långsiktigt strategidokument och åtgärder under regeringsperioden 2011–2015. I den handlingsplan som gjordes upp 2017 för nationalspråksstrategin konkretiseras de långsiktiga åtgärder i nationalspråksstrategin som inte förverkligades under regeringsperioden 2011 - 2015. I maj 2019 publicerades en slutrapport om handlingsplanen för nationalspråksstrategin där de ansvariga ministerierna beskriver kort hur målen och åtgärderna har förverkligats.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

Styrgrupp leder beredningen av en ny nationalspråksstrategi

JM SRK Pressmeddelande 14.1.2021 14.14