Reformen av beredskapslagen

OM015:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Syftet är att revidera beredskapslagen så att den motsvarar en modern syn på samhällets övergripande säkerhet, på de faktorer som hotar säkerheten och på identifieringen av olika allvarliga hot och störningar.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM015:00/2022

Ärendenummer VN/5137/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 16.2.2022 –

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.1 Den nationella säkerheten och samhällets kristålighet stärks

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Marietta Keravuori-Rusanen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 060
[email protected]

Kontaktperson
Heidi Mäntylä, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 210
[email protected]

Mål och resultat

Målet för projektet är att bedöma hur tidsenlig beredskapslagen är, hur lagen fungerar och hur den behöver utvecklas. Avsikten är också att bereda de förslag till lagändringar som behövs för att nå målet om konsekventa och tidsenliga bestämmelser som överensstämmer med grundlagen, som gör det möjligt att i rätt tid fatta beslut som gäller hantering av olika exceptionella situationer och som innehåller ändamålsenliga och tillräckliga befogenheter att fatta dessa beslut.

Sammandrag

Syftet är att revidera beredskapslagen så att den motsvarar en modern syn på samhällets övergripande säkerhet, på de faktorer som hotar säkerheten och på identifieringen av olika allvarliga hot och störningar.

Utgångspunkter

Befogenheter enligt beredskapslagen togs i bruk för första gången och började tillämpas under undantagsförhållanden till följd av covid-19-epidemin våren 2020. Den beredskapslag som föregick den nuvarande lagen tillämpades aldrig. Tröskeln för att ta i bruk beredskapslagen har i praktiken varit mycket hög.

Den gällande beredskapslagen är en så kallad undantagslag. Riksdagens grundlagsutskott har konstaterat att det i konstitutionellt hänseende inte är en tillfredsställande lösning att en lag som ska tillämpas vid undantagsförhållanden införs som undantagslag. Av detta följer ett behov att få beredskapslagen att överensstämma med grundlagen. På basis av erfarenheterna av att tillämpa beredskapslagen har de högsta statsorganen och de högsta laglighetsövervakarna lyft fram behovet att bedöma beredskapslagens tidsenlighet och mekanismerna för dess ibruktagande. Även samhällsutvecklingen och förändringarna i den internationella omvärlden förutsätter att man ser över hur tidsenlig beredskapslagen är, hur lagen fungerar och huruvida befogenheterna enligt lagen är tillräckliga. Behovet att revidera beredskapslagen har också identifierats i Olycksutredningscentralens rapport om hanteringen av coronaepidemin (Coronaepidemins första fas i Finland år 2020. Utredningsrapport 6/2021. Utredningsnummer P 2020-01).

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

Hybriduppdateringen i beredskapslagen stadfästes

JM Pressmeddelande 8.7.2022 10.46

Bestämmelser om hybridhot föreslås i beredskapslagen

JM Pressmeddelande 28.4.2022 13.35