Tillsättandet av delegationer för etniska relationer för mandatperioden 2020-2024 pågår

Justitieministeriet utlyste 17.2-17.4.2020 en öppen organisationsansökan till den riksomfattande delegationen för etniska relationer (ETNO) och sju regionala ETNO-delegationer. Organisationernas ansökningar bedöms noggrant och valet av organisationer görs under sommaren.

Delegationen för etniska relationer och de regionala delegationerna tillsätts för mandatperioden 2020–2024 enligt följande:

• den riksomfattande ETNO delegationen tillsätts i oktober 2020

• de sju regionala ETNO delegationerna tillsätts före den 9 september 2020.

Ytterligare information:

Den riksomfattande ETNO delegationen
generalsekreterare Peter Kariuki, [email protected], tfn. 0295 150 191
sakkunnig Nina Suorsa, [email protected], tfn. 0295 150 279

De sju regionala ETNO delegationerna
Etno i Södra Finland, Minna Hirsova, tfn. 0295 021 000 (växel)
Etno i Västra Finland, Vilppu Palmberg, tfn. 0295 022 500 (växel)
Etno i Birkaland Och Mellersta Finland, Marja Huttunen, tfn. 0295 036 000 (växel)
Etno i Östra Finland, Lisbeth Mattsson, tfn. 0295 026 500 (växel)
Etno i Österbotten, Emine Ehrström, tfn. 0295 028 500 (växel)
Etno i Norra Finland, Erja Leppänen, tfn. 0295 038 000 (växel)
Etno i Lappland, Anne-Mari Suopajärvi, tfn. 0295 037 000 (växel)

ETNO uttalande om välbefinnandet hos minderåriga utan vårdnadshavare

Delegationen för etniska relationer (ETNO) vill uppmärksamma myndigheterna på vissa centrala frågor som gäller välbefinnandet hos minderåriga som kommit till Finland utan vårdnadshavare. ETNO rekommenderar:

  • möjligheterna för minderåriga som kommit till Finland utan vårdnadshavare att återförena familjen främjas och hindren i processen avlägsnas. Delegationen understryker att systemet med familjeåterförening bör bevaras som ett tryggt och lagligt sätt att komma till Finland.
  • eftervården ska vara systematisk och långsiktig oberoende av vilken kommun man bor i. Delegationen konstaterar att myndigheterna och annan personal som deltar i eftervårdsverksamheten ska ges utbildning i att bemöta unga som kommit till landet som asylsökande.

Delegationen betonar att barnets bästa alltid ska prioriteras i alla åtgärder och beslut som gäller barn och unga som kommit till Finland utan vårdnadshavare.

Läs hela uttalande här.

Rapport från Delegationen för etniska relationer om möjligheterna att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i Finland

Delegationen för etniska relationer ETNO har gett ut en rapport ”Rätt att vara en i gänget — Förslag till att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i det finländska samhället”. I rapporten behandlas sätt att stöda identitetsbildningen hos mångkulturella unga och stärka deras känsla av samhörighet. I rapporten identifieras faktorer som inverkar på mångkulturella ungas liv och det ges förslag till hur ungas ställning kan stärkas.

 

Publikationen är tillgänglig på Rätt att vara en i gänget. Förslag till att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i det finländska samhället.

Delegationen för etniska relationers ställningstagande på den internationella kvinnodagen den 8 mars 2019

Delegationen för etniska relationer ETNO vill överräcka en ros till äran av kvinnodagen till alla kvinnor i Finland, och särskilt till kvinnor med invandrarbakgrund. Dessa kvinnor arbetar i olika yrken, tar hand om sina familjer, bär kulturarvet från generation till generation och deltar på olika sätt i samhället. Det finns flera hinder på deras vägar. ETNO utmanar olika aktörer i samhället att identifiera och avlägsna dessa hinder och stärka kvinnors delaktighet och integrering.

Läs hela ställningstagandet här

Forumet för etniska relationer 2018

Tid: tisdagen den 22 maj 2018

Plats: Helsingfors, Gamla studenthus

Program

Ytterligare upplysningar

Delegationen för etniska relationer, justitieministeriet: Nina Suorsa, sakkunnig, nina.suorsa(at)om.fi

 

Forumet för etniska relationer 2017

Goda relationer i Finland

Tid: torsdagen den 1 juni 2017 kl 9.30-16.00

Plats: Helsingfors, Finlandia-huset

Ytterligare upplysningar

Delegationen för etniska relationer, justitieministeriet: Nina Suorsa, sakkunnig, nina.suorsa(at)om.fi

Program (på finska)

- bilaga 1: Program för Forumet för etniska relationer 2017 (på finska)

Rapport om Forumet för etniska relationer 2017

- bilaga 2: Rapport om Forumet för etniska relationer 2017 (på finska)

Presentationer

Samhällsfred i Finland igår, i dag och i morgon

Oula Silvennoinen, docent i Europas historia, Helsingfors universitet

- bilaga 3: PP-presentation (på finska)

 

Hur går det för oss? En kartläggning av relationerna mellan befolkningsgrupperna i Finland – med fokus på förläggningsorter

Laura Jauhola, projektchef och Janika Keinänen, konsult, Owal Group Oy

- bilaga 4: PP-presentation 

- länk till rapporten (på finska)

 

Har vi en politik för goda relationer mellan befolkningsgrupperna i Finland?

Karin Creutz, forskare, Centret för forskning om etniska relationer och nationalism

- bilaga 5: PP-presentation (ska updaterats)

 

Workshoppar om goda relationer mellan befolkningsgrupper

Workshop 1: Hanteringen av spänningar och förebyggande av motsatsförhållanden med hjälp av dialog i gemenskaper som tar emot flyktingar

Workshopledare: Jens Gellin, medlare & Leena Kaitonen, medlare, Centret för grannmedling

- bilaga 6: Resultat från workshop 1 (på finska)

 

Workshop 2: Utnyttjande av gemenskapsmedling vid utredande av konflikter mellan grupper; Case Forssa stad

Workshopledare: Miriam Attias, chef för Centret för grannmedling & Hanna Vuorinen, medlare, Centret för grannmedling

- bilaga 7: Rekommendationer om hantering av spänningar mellan olika befolkningsgrupper för att skapa strukturer som möjliggör en dialog (på finska)

 

Workshop 3 – En metod för dialogbaserade diskussioner för att stödja demokratin och förtroendet

Workshopledare: Olli-Pekka Ahtiainen, ekon.mag., TRO, Aretai Oy, Dialogiakatemia

- bilaga 8: PP-presentation Olli-Pekka Ahtiainen (på finska)

 

Workshop 4: Att bygga upp förtroende – forsknings- och praxisbaserade tillvägagångssätt

Workshopledare:Johanna Leinonen, specialforskare och Eveliina Lyytinen, specialforskare, Migrationsinstitutet samt Liselott Sundbäck, invandrarkoordinator, Kommunförbundet

- bilaga 9: PP-presentation Eveliina Lyytinen (på finska)

- bilaga 10: PP-presentation Johanna Leinonen (på finska)

- bilaga 11: PP-presentation Liselott Sundbäck (på finska)

 

Workshop 5: Kartläggning, uppföljning och främjande av relationerna mellan befolkningsgrupper som ett led i likabehandlingsplaneringen

Workshopledare: Katriina Nousiainen, överinspektör & Panu Artemjeff, specialsakkunnig, justitieministeriet

- bilaga 12: PP-presentation Katriina Nousiainen (på finska)

- bilaga 13: PP-presentation Panu Artemjeff (på finska)

- bilaga 14: PP-presentation Laura Jauhola

- bilaga 15: PP-presentation Mikko Väisänen (ska updateras)

Forumet för etniska relationer 2016

Främjandet av en god diskussionskultur som baserar sig på respekt för andra människor

Tid: Torsdagen den 2. juni 2016
Plats: Helsingfors, Den Gamla studenthuset, Mannerheimvägen 3

Ytterligare information
Delegationen för etniska relationer, Justitieministeriet:
Nina Suorsa, sakkunnigsekreterare, inspektör, nina.suorsa(at)om.fi

Program (på finska):

kutsu_ohjelma_etnofoorumi_2016_fi.pdf (pdf, 0.04 Mt)

Rapport om Etno Forumet 2016 (på finska):

raportti_etnofoorumi2016_ennora_fi.pdf (pdf, 0.09 Mt)

Presentationer (på finska):

Justitie- och arbetsminister Jari Lindströms (Sannf) tal

etnofoorumi_lindstrom_02062016.pdf (pdf, 0.01 Mt)

Panu Raatikainen, Tammerfors universitet

etnofoorumi_raatikainen_02062016_fi.pdf (pdf, 0.6 Mt)

Anneli Portman, Helsinfors universitet

etnofoorumi_portman_02062016_fi.pdf (pdf, 0.43 Mt)

Tuomas Muraja, den finska faktakontrollen service Faktabaari

etnofoorumi_faktantarkistus_02062016_fi.pdf (pdf, 0.08 Mt)

Hanna Kautto, Migrationsverket

etnofoorumi_migri_02062016_fi.pdf (pdf, 0.76 Mt)

Jussi Westinen, Think tank, Ajatuspaja e2

etnofoorumi_westinen_02062016_fi.pdf (pdf, 0.05 Mt)

Finlands Röda Kors, Mot Rasism!

etnofoorumi_treenikeha_02062016_fi.pdf (pdf, 0.18 Mt)

Katri Saarikivi, Helsingfors universitet och
projektet NEMO (Business Value from Negative Emotions)

etnofoorumi_saarikivi_02062016.pdf (pdf, 2.41 Mt)